Loviisan taideyhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 09.03.2022

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Nimi: Loviisan Taideyhdistys r.y. – Lovisa Konstförening r.f.
Toiminta-alue: Loviisa, Ruotsinpyhtää, Lapinjärvi ja Liljendal.
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintapa

Tarkoitus: Edistää ja kehittää eri taiteiden harrastusta ja toimialueen kulttuurista tarjontaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää taidenäyttelyitä
  • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja organisaatioiden kanssa
  • osallistuu kulttuuritapahtumiin
  • järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia
  • järjestää kursseja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

  • kerää jäsenmaksuja
  • järjestää kursseja
  • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja tähän verrattavaa toimintaa
  • anoo apurahoja ja tukia
3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen toiminta-aika on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun puolet hallituksesta sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Yhdistyksellä on 1-2 toiminnantarkastajaa ja niillä varahenkilöt.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi kokousta vuosittain. Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka- joulukuussa ja kevätkokous tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin  määrätty, se mielipide, joka on saanut eniten kannatusta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeellä, sähköpostilla tai ilmoituksella Loviisan suomen- ja ruotsinkielisissä sanomalehdissä.

11. Syys- ja kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. käsitellään muut kutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavia asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuilla äänillä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.