Loviisan taideyhdistyksen säännöt

LOVIISAN TAIDEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Nimi: Loviisan Taideyhdistys  – Lovisa Konstförening 
Kotipaikka: Loviisa
Toiminta-alue: Loviisa ja Lapinjärvi
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintapa
Tarkoitus: Edistää ja kehittää eri taiteiden harrastusta ja toimialueen kulttuurista tarjontaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
·         järjestää taidenäyttelyitä
·         toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja organisaatioiden kanssa
·         osallistuu kulttuuritapahtumiin
·         järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia
·         järjestää kursseja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
·         kerää jäsenmaksuja
·         järjestää kursseja
·         järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja tähän verrattavaa toimintaa
·         anoo apurahoja ja tukia
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
5. Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
6. Hallitus ja tilintarkastajat
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitus puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.
Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen toiminta-aika on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun puolet hallituksesta sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Yhdistyksellä on 1-2 toiminnantarkastajaa ja niillä varahenkilöt.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, joka on saanut eniten kannatusta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeellä, sähköpostilla tai ilmoituksella Loviisan suomen ja ruotsinkielisissä sanomalehdissä. 
11. Vuosikokous
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavia asiat:
1.       kokouksen avaus
2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.       esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8.       valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9.       valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10.   käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisessta on tehtävä yhdistyksen kokousessa vähintää kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuilla äänillä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.